Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje dotknutých fyzických osôb (zväčša potenciálnych zákazníkov / zákazníkov) spracúva spoločnosť Romdom,s.r.o., so sídlom Predmestská 1716/30, 01001 ŽILINA, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 75368/L, oddiel Sro. , IČO 53172051 v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov ustanovenými všeobecným nariadením o ochrane údajov, zákonom o ochrane osobných údajov a osobitnými právnymi predpismi, a teda osobné údaje sú spracúvané legálne, transparente a spravodlivo v relevantnom a primeranom rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie nasledovných účelov spracúvania:

 • poskytovanie predbežných kalkulácií a informácií
 • uzatváranie kúpno predajných vzťahov,
 • poskytovanie informácií o zvýhodneniach, benefitoch a novinkách
 • vykonávanie prieskumov spokojnosti v rámci zabezpečovania marketingovej komunikácie.


Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť poskytované ďalším tretím stranám predovšetkým za účelom plnenia zmluvných a záväzkových vzťahov prevádzkovateľa alebo na základe žiadosti alebo súhlasu dotknutej osoby (napr. advokátskym kanceláriám, poskytovateľom poštových služieb, poisťovniam, bankám a pod.) a z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa (napr. súdom a orgánom činným v trestnom konaní).

Osobné údaje dotknutej osoby získané na účely predzmluvných vzťahov (napr. cenová kalkulácia a pod.) sa spracúvajú výhradne po dobu 2 rokov a ak nedôjde k vzniku záväzkového / zmluvného vzťahu, sú údaje vymazané, pokiaľ: i) osobitný predpis neustanovuje inak; ii) nebol poskytnutý osobitný súhlas na ich spracúvanie.

Osobné údaje dotknutej osoby získané na účely plnenia zmluvných a záväzkových vzťahov sa spracúvajú výhradne po dobu platnosti záväzku alebo zmluvného vzťahu a po jeho ukončení ešte 10 rokov v súlade s platnými právnymi predpismi. Na ďalšie spracúvanie na štatistické účely sa osobné údaje anonymizujú. Bez poskytnutia osobných údajov na účel uzatvorenia zmluvy nie je možné predmetnú zmluvu uzavrieť.

Osobné údaje dotknutej osoby získané na základe súhlasu sa spracúvajú výhradne po dobu platnosti tohto súhlasu a po skončení jeho platnosti alebo po jeho odvolaní sa osobné údaje na účely vymedzené súhlasom ďalej nespracúvajú. Bez poskytnutia osobných údajov a súhlasu na ich spracúvanie nie je možné dotknutú osobu informovať o akciách a novinkách, poskytovať benefity, vykonávať prieskum spokojnosti ani zabezpečovať marketingové kampane.

Osobné údaje dotknutej osoby získané na základe komunikácie (inej ako je uvedené vyššie) sa spracúvajú výhradne po dobu nevyhnutnú na riadne vybavenie predmetnej komunikácie. Na ďalšie spracúvanie na štatistické účely sa osobné údaje anonymizujú. Pri spracúvaní osobných údajov sú rešpektované práva dotknutej osoby.
Dotknutá osoba si svoje práva môže uplatniť u spoločnosti Romdom, s.r.o. na adrese sídla.

Práva dotknutej osoby

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané (ďalej len „dotknutá osoba“) má v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov právo:

 • na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;
 • získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;
 • požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;
 • namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou;
 • požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;
 • dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi;
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila;
 • požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto prevádzkovateľom spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu prevádzkovateľa;
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava;
 • podať žiadosť alebo sťažnosť prevádzkovateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak vykonať: písomne na adrese: Romdom,s.r.o., so sídlom Predmestská 1716/30, 01001 ŽILINA alebo na e-mailovej adrese: info@romdom.sk